แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2562

1. แผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

- แบบฟอร์ม IDP: A รายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

- แบบฟอร์ม IDP: B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP)

2.1 หลักฐานการวางแผน

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้

- แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

- แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 2.2 หลักฐานการดำเนินการ

- ผลการจัดกิจกรรม

- เอกสารเนื้อหาประกอบการเรียน

 2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- แบบทดสอบการเรียนรู้

- สรุปการประเมินผลการเรียนรู้

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- ผลการพัฒนาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

- การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์