การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

                      1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP )

                                             **รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

                     2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)

                          • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

                              แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

                           • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

                            การเรียน e-Learning

                              ลักฐานการวางแผน

                              หลักฐานการดำเนินการ

                              หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้ (กพก.) (ด่านซ้าย)

                             หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ (กพก.) (ด่านซ้าย)