รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565

  1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565