การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

          1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

               » เอกสารแนบ : ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP

          2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

                    ♦ การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

           » เอกสารแนบ : แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน 

                 ♦ โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน 

                       การชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

                                ◊ หลักฐานการวางแผน

                                  ◊ หลักฐานการดำเนินการ

                                  หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 

                                     เพิ่มเติม

                                            - แบบทดสอบก่อน-หลัง

                                            - สรุป

                                   ◊ หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ