ประชุมหารือเรื่องแพะพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Image 4cb9d71

    เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดประชุมหารือเรื่องแพะพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาแพะพระราชทาน โดยมีคณะที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

 

 

ที่มา : ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ