วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีมอบโค 25 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี ณ วัดบ้านเมืองบัวน้อย ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

1842606

 

ข่าวที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา