2564 03 30 001

 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และขออนุมัติพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในด้านปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม การจัดซื้อรถบรรทุกพระโคแรกนาขวัญ การเยียวยาเกษตรกร การส่่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ การบริจาครถยนต์โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการขอยกเว้นเบี้ยปรับในอัตรา 2 เท่า ของมูลค่าโค - กระบือ กรณีเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามสัญญายืมเพื่อการผลิต โดยมี ผอ.สำนัก / กอง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

 

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เครดิตภาพและข่าว : สำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์

 

 

 

LOGO BANK

 

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

frame

 

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีมอบโค 25 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี ณ วัดบ้านเมืองบัวน้อย ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

1842606

 

ข่าวที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

13046050468854

 

17 พฤศจิกายน 2563 10.00 นนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาโป่ง เกษตรกรและประชาชน ร่วมพิธี มอบกระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 60 ตัว ณ ลานกีฬาบ้านหัวนา หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาพและข่าวที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

IMG 1586

 
 
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม ได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ธคก. และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และมอบนโยบายให้แนวทางในการปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลงาน ธคก.ดีเด่น โดย ปศอ.สมเด็จ ปศอ.พระทองคำ ปศอ.ดอนตาล และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้น ผอ.กพก.ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวปิดประชุมสัมมนาในครั้งนี้
 
 

ที่มา : ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...