2564 03 30 001

 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และขออนุมัติพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในด้านปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม การจัดซื้อรถบรรทุกพระโคแรกนาขวัญ การเยียวยาเกษตรกร การส่่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ การบริจาครถยนต์โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการขอยกเว้นเบี้ยปรับในอัตรา 2 เท่า ของมูลค่าโค - กระบือ กรณีเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามสัญญายืมเพื่อการผลิต โดยมี ผอ.สำนัก / กอง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

 

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เครดิตภาพและข่าว : สำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์