14084296307715

 

"โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย"


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนายกุลภัทร์ โพธิกนิษฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร