วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมหารือกับนายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เพื่อบูรณาการงานส่งเสริมด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งวิเคราะห์พื้นที่และติดตามงานในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง  เพื่อติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

DSC 00291