วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าติดตามงานการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวงหนองเขียวและศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ตามมาตราฐานฟาร์ม GFM ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และ วันที่ 4-5กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลการดำเนินการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เดินทางศึกษาดูงานและฟังบรรยายผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เขียงใหม่ โดยมีพลโทสาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และมอบนโยบาย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานร่วมบูรณาการการดำเนินงานจาก 20 หน่วยงาน

 DSC 0037